Algemene Voorwaarden  Maison14 – 2016

dd. 01/01/2016 – 31/12/2016

Maison14 is een handelsnaam van Navigant BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te Henri Brialmontstraat 14, B-9140 Steendorp.
Email: hello@maison14.be, Website: www.maison14.be, Telefoon: +32 486 975 801, BTW: BE 0843137361

Bij het bestellen van een fotografieopdracht gaat de Opdrachtgever akkoord met onderstaande voorwaarden

Art. 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Offerte: alle aanbiedingen van Maison14 aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
  • Overeenkomst: de overeenkomst van Opdracht tussen Maison14 (vertegenwoordigd door ‘de Fotograaf’) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna genoemd ‘de Opdrachtgever’).
  • Opdracht: de dienst of het produkt dat door de Fotograaf geleverd zal worden.
  • Fotograaf: Robin Van Santvoort (Maison14), tevens gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en Opdrachtnemer
  • Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee de Fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze Algemene Voorwaarden.
  • Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
  • Schriftelijk: waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de Opdrachtgever.
  • Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken volgens de Auteurswet.

Art. 2: Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Fotograaf en de Opdrachtgever, almede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de Opdrachtgever die afwijken van of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden zijn voor de Fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door de Fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Art. 3: Aanbod
De Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte, prijslijst of samenvatting van een mondelinge bespreking, waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden.
Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 kalenderdagen na de datum van verzending door de Fotograaf.
De prijzen – vermeld op de website www.maison14.be – dienen beschouwd te worden als de meest recente.
Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door een (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of een prijsstijging van de grondstoffen. De Fotograaf zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Art. 4: Aanvaarding van de opdracht
De Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat de Fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de voorschotfactuur is voldaan.
Voor alle fotografieopdrachten bedraagt het voorschot 20% van het offertebedrag (incl. BTW).
De Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar wordt die de uitvoering van de opdracht onaanvaardbaar of onmogelijk maakt.
Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. De Fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

Art. 5: Uitvoering van de opdracht
De Fotograaf zal de opdracht naar best inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van het goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin de Fotograaf gebruikelijk werkt.
De Opdrachtgever verplicht er zich toe de omstandigheden voor de Fotograaf zo gunstig mogelijk te maken.
De selectie van de te leveren foto’s is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Fotograaf op basis van zijn kwaliteits- en stijlcriteria.
De Fotograaf biedt geen inzage in niet geleverde fotografische beelden of ruwe-bestanden.
Behalve voor newborn – en babyfotografie, levert de Fotograaf de beelden af in de door hem gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur en contrast en waarbij nadrukkelijk géén nabewerking plaats zal vinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van oneffenheden van de huid of storende elementen in de omgeving. Iedere afwijking op deze regel zal door de Fotograaf schriftelijk aan de Opdrachtgever worden medegedeeld vermits dit al dan niet een meerkost kan implementeren.
De Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
In geval van overmacht zal er gekeken worden om – voor zover als mogelijk – een nieuwe datum in te plannen.

Onder overmacht wordt verstaan:
Bij Zwangerschapsfotografie: ziekte (inlusief ongesteldheid) van de moeder of  ziekte van de fotograaf;
Bij Newborn – of Babyfotografie: ziekte in het algemeen van de baby, de moeder of de fotograaf, huilende babies die niet te sussen zijn waardoor er geen kwalitatieve foto’s kunnen worden afgeleverd.
Bij Family & Portraits fotografie: slechte weersomstandigheden, één (of meerdere) van de familieleden die ziek is waardoor de fotoshoot niet kan doorgaan, ziekte van de fotograaf, enz.

In geval van ziekte van de Opdrachtgever, zal deze tijdig (liefst 48u op voorhand) de Fotograaf verwittigen.
In geval van ziekte van de Fotograaf, zal deze tijdig en bij voorkeur 48u op voorhand de Opdrachtgever verwittigen.

Het is niet toegestaan om tijdens de uitvoering van de Opdracht in de studio door de Fotograaf zelf foto’s te nemen of te filmen, ook niet met een smartphone of tablet.

Art. 6: Ontwerp
Alvorens een album te maken zullen de mogelijkheden betreffende afwerking besproken worden met de Opdrachtgever. Van zodra hierover een schriftelijk akkoord is, wordt het album naar eigen inzicht, kunde en stijl van de Fotograaf ontworpen zonder verdere inmenging door de Opdrachtgever.
De Opdrachtgever mag 1 maal voor de bestelling van het album aangeven welke foto’s er wel of niet mogen opgenomen worden in het album.

Art. 7: Levering
De Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. Afhankelijk van het gekozen produkt, zal de Fotograaf de Opdrachtgever een indicatie geven van de geschatte levertijd bij bestelling. Dit kan variëren tussen de 3 à 6 weken. De communicatie hierover zal gebeuren via email.
Alle bestellingen dienen opgehaald te worden bij de Fotograaf. De bestelling wordt samen nagekeken met de Opdrachtgever om te kijken of er geen kwaliteitsproblemen zijn (bv: verkleuring, schade, enz.). In dit geval zal er contact opgenomen worden met de leverancier om een eventuele vervanging te regelen.
Omdat elke bestelling op maat gemaakt wordt, is retourneren niet mogelijk.

Art. 8: Vergoeding
Indien door beide partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op de website www.maison14.be.
Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent de Fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal de Fotograaf dit doorrekenen aan de Opdrachtgever. Per extra begonnen kwartier wordt er €20,- incl. BTW aangerekend.
De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van de verrichte werkzaamheden en de gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de prijzen, zoals deze op de website staan vermeld.
Alle door de Fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

Art. 9: Betalingsvoorwaarden
De Fotograaf zal voor het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen aan de Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
De Opdrachtgever ontvangt een voorschotfactuur en een restfactuur. De voorschotfactuur dient betaald te worden uiterlijk binnen de 5 werkdagen na reservatie van de Opdracht zodoende de Opdracht definitief te bevestigen. De restfactuur dient betaald te worden bij het afhalen van de bestelde fotoprodukten.
De voorschotfactuur dient steeds voldaan te zijn alvorens de Opdracht zal uitgevoerd worden.
Indien de in artikel 9 bedoelde betaling van de voorschotfactuur binnen de daarin gestelde termijn uitblijft, wordt de overeenkomst en reservatie van rechtswege ontbonden.

Art. 10: Annulering en opschorting
Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de Fotograaf, nadat de Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al zijn werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
Indien de Opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is de Fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst, geschiedt schriftelijk.
De annulatiekost wordt –  ongeacht de reden of het tijdstip waarop – als volgt bepaald: 20% van het offertebedrag (incl. BTW).

Indien de Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst verrichtte werkzaamheden of produkten is deze alsnoch verplicht het volledige factuurbedrag te voldoen.
Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd van 12% per jaar zonder nadere ingebrekestelling door de Fotograaf.

Art. 11: Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de Fotograaf. Klachten ingediend na de termijn van 8 kalenderdagen worden niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Art. 12: Auteursrecht
Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van de Fotograaf, indien niet anders overeengekomen.
Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen of fotoprodukten berust bij de Fotograaf. Als Opdrachtgever koopt u enkel het gebruiksrecht.

De Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en blog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal. Indien de Opdrachtgever wenst dat de foto’s gemaakt tijdens de fotosessie niet gebruikt worden voor promotie van de Fotograaf dient de Opdrachtgever dit vooraf te melden aan de Fotograaf. Dit kan gebeuren via het reservatieformulier. De Fotograaf zal vervolgens de Opdrachtgever de prijs mededelen voor de afkoop van de exclusiviteitsrechten.

Er wordt geen enkele foto op de website van Maison14 gepubliceerd met volledige naam, dit om de privacy te vrijwaren.

De Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
Opdrachtgevers die tevens consument zijn, verkrijgen ten behoeve van publicatie op social media en persoonlijke websites speciaal daartoe bestemde lage resolutie bestanden met logo. Overige werken mogen slechts onder duidelijk waarneembare naamsvermelding en websitevermelding van de Fotograaf openbaar gemaakt worden.
Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de downloadbare bestanden in webresolutie met logo of aangekochte digitale bestanden (hoge resolutiebeelden) op het internet te plaatsen in een bewerking verschillend dan deze is aangeleverd door de Fotograaf.
Het logo van de Fotograaf mag bij de downloadbare bestanden (in webresolutie) niet verwijderd of afgesneden worden.

De Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
De Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
Elk gebruik van een werk van de Fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf en kan gerechtelijk vervolgd worden.
Bij inbreuk op de auteursrechten van de Fotograaf, rekent de Fotograaf 3 maal de gebruikelijke licentievergoeding (de licentievergoeding per foto wordt berekend als:  25% van het totaal gefactureerde bedrag van de fotografieopdracht excl. BTW) voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de Fotograaf.

Art. 13: Portretrecht voor portretten in opdracht
De Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en blog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Art. 14: Aansprakelijkheid
De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de Opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Fotograaf of diens vertegenwoordigers.
De Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de Fotograaf geleverd zijn.
De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het gefactureerde bedrag.

Art. 15: Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden
De Fotograaf houdt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de Fotograaf aan de Opdrachtgever medegedeeld.
Indien de Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Art. 16: Rechtspraak
Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
Op alle rechtsverhoudingen tussen de Fotograaf en de Opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing.